Alma Media-päivitys - tuloskasvu-uralle paluun pitäisi piristää osaketta loppuvuonna

Analyytikon kommentti
Inderes

Toistamme Alma Median lisää-suosituksen ja laskemme lieviä negatiivisia ennustetarkennuksia heijastellen osakkeen tavoitehinnan 7,20 euroon (aik. 7,30 euroa). Alma Median kurssikehitys on jäänyt kuluvana vuonna heikoksi alkuvuonna odotuksista jääneen tuloskehityksen myötä. Odotamme yhtiön palaavan loppuvuonna jälleen positiiviselle tuloskasvu-uralle ja olevan digitaalisten tuottojen osuuden kasvun myötä entistä paremmassa tuloskunnossa, vaikka painetun median tuottojen kehitys jatkuisi heikkona. Pidämme osakkeen arvostustasoa edelleen houkuttelevana liiketoimintojen osien summaan, lähivuosien tuloskasvuun ja vahvaan osinkotuottoon nähden.

  • Alma Median osake on laskenut vuoden alusta noin 10 %, kun alkuvuonna odotuksista jäänyt operatiivinen tuloskehitys laski selvästi lähivuosien tuloskasvuodotuksia. Yhtiön markkinaympäristössä ei ole nähdäksemme tapahtunut merkittäviä negatiivisia käänteitä, vaikka alkuvuosi oli Suomen mediamainonnan kokonaiskehityksen osalta vaisu ja painetun median tuottojen lasku on jatkunut voimakkaana. Kurssilaskua on arviomme mukaan ajanut osin myös yleinen epävarmuuden kasvu, joka on heijastunut erityisesti syklisiksi miellettyjen osakkeiden hintoihin. Alma Media on profiililtaan suhteellisen syklinen osake, sillä luonteeltaan korkea syklisten mainonnan tuottojen osuus on noin 50 % konsernin liikevaihdosta.
  • Ennustamme Alma Median yltävän lähivuosina keskimäärin noin 5 %:n tuloskasvuun noin 50 % liikevaihdosta muodostavien digitaalisten liiketoimintojen vahvan kasvun vetämänä. Kasvun ja yhtiön arvonmuodostuksen pääajurina toimii edelleen Markets-segmentti, jonka vahvaa kasvua (n. +10-20 %/v) ja korkeaa kannattavuutta (n. 38-39 %:n EBITDA-%) ajaa vahva markkina-asema, liiketoimintamallin vahva skaalautuvuus, päämarkkinoiden (Tsekki, Suomi, Slovakia) vahva talouskehitys ja uusien palveluiden kasvu. Ennakoimme Alma Median painetun median tuottojen jatkavan lähivuosina yritysjärjestelyjen ja markkinan rakenteellisten muutosten myötä voimakasta laskua, mikä painaa Talent- ja Consumer-segmenttien liikevaihtoa. Liikevoiton tasolla segmenttien kehitys on kuitenkin odotustemme mukaan vakaata 1) digituottojen suhteellisen osuuden kasvun, 2) toiminnan tehostumisen, 3) rakennejärjestelyjen ja 4) sisältötuottojen melko vakaan kehityksen myötä. Talentin ja Consumerin kehitystä vakauttaa myös niiden suhteellisen vahva kilpailuasema, joka on säilynyt digimarkkinoinnin globaalin kilpailun kasvusta (Facebook, Google) huolimatta suhteellisen vakaana. Yhtiön vahva tase ja kassavirta mahdollistavat myös kasvun kiihdyttämisen yritysostojen kautta, mikä tarjoaa näkemyksemme mukaan positiivisen option osakkeeseen, sillä Alma Medialla on viime vuosilta vahvoja näyttöjä omistaja-arvoa kasvattavista yritysjärjestelyistä. Pidämme kuitenkin todennäköisenä, että kohonneista arvotustasoista johtuen yhtiö ei tee merkittävän kokoluokan yritysostoja lähivuosina.
  • Tarkistimme päivityksen yhteydessä vuosien 2018-2020 tulosennusteita 1-2 % alaspäin, sillä olemme aiempaa varovaisempia syklisesti melko herkän ja median rakennemuutoksille alttiin Consumer-segmentin tuloskehityksen suhteen. Odotamme yhtiön tuloskehityksen kääntyvän H2’18:lla yhtiön ohjeistuksen mukaisesti jälleen selvään kasvuun Marketsin kiihtyvän tuloskasvun ja toiminnan tehostumisen myötä, minkä arviomme jälleen piristävän osakkeen kurssikehitystä. Näkemyksemme mukaan osake on noin 10 %:n ennustamaamme kokonaistuottoon (tuloskasvu+osinko) nähden maltillisesti hinnoiteltu (2019e EV/EBITDA 9x, P/E 13x ja 2018e osinkotuotto 4,7 %). Myös eri segmenttien suhteellista arvostusta heijasteleva osien summa -laskelma (8,4 euroa) ja pitkän aikavälin näkymää heijasteleva kassavirtamalli (7,5 euroa) indikoivat arvostuksessa nousuvaraa. Suurimpana riskinä näkemyksellemme näemme edelleen toimialan murroksen hallitsemattoman kiihtymisen sekä Alma Median liiketoiminnan suhteellisen korkean suhdanneherkkyyden.