Neola Medical AB: Clinical Manager rekryterad - Neola Medical stärker teamet med läkare inom neonatologi

Lehdistötiedote

PhD MD Tetiana Kovtiukh rekryterades av Neola Medical efter att kriget i Ukraina bröt ut. Hon började arbeta på Neola Medical i mars 2022 och tillträder rollen som Clinical Manager i september 2022. Tetiana tillför därmed bolaget värdefull kunskap inom neonatologi och klinisk kompetens. Tetiana har 10 års erfarenhet inom neonatologi och hon innehar en PhD inom neonatologi från Vinnytsia National Medical University, Ukraina. Hon har tidigare arbetat med undervisning för internationella studenter vid den medicinska fakulteten på Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina. Hon har också arbetat som medicinsk rådgivare på de internationella bolagen AbbVie och Teva, tillhandahållande vetenskaplig support och expertis gällande produkter, mer specifikt med surfaktant, som används inom neonatal intensivvården.

"Jag kom till Sverige i mars 2022 tillsammans med min son då jag snabbt efter krigets utbrott erbjöds en fantastik arbetsmöjlighet på Neola Medical. Jag är glad att få arbeta med Neola®, eftersom produkten har en direkt koppling till min bakgrund som läkare inom neonatologi, och jag ser en stor möjlighet att med denna medicinteknik kunna uppgradera dagens vård av för tidigt födda barn.", säger Tetiana Kovtiukh, Clinical Manager på Neola Medical.

Rekryteringen av Tetiana Kovtiukh är bolagets tredje nyckelrekrytering under 2022 som ytterligare stärker teamet med klinisk kompetens, inför ansökningar om marknadsgodkännande i EU och USA. Tidigare under året rekryterades Cecilia Larsson som Regulator Affairs Manager och Magnus Johnsson som Director Quality Assurance & Regulatory Affairs.

Neola®

Neola Medicals produkt Neola® är ett medicintekniskt instrument för kontinuerlig och icke-invasiv lungövervakning av för tidigt födda barn. Instrumentet mäter förändringar i lungvolym och syrgaskoncentrationen i lungorna hos för tidigt födda spädbarn med möjlighet att omedelbart upptäcka komplikationer såsom respiration-svikt, en blockerad luftväg eller en felplacerad luftrörstub. Detta innebär att vårdpersonal varnas om ett problem i realtid och kan behandla barnet direkt.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd Neola Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: [email protected]