Spherio Group ingår avtal med livsstilsvarumärket Lexington för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Lehdistötiedote

"Idag kan vi stolt presentera vår femte kund till Spherio Solutions - ett välrenommerat premium lifestyle brand i Lexington. Vi ser fram emot lanseringen och gläds över att vi får möjligheten att samarbeta med ett så etablerat brand med starka värderingar, som både kommer erbjuda home-, lifestyle- och fashionprodukter via Spherios lösningar. Vi fortsätter att se ett ökat behov av våra tjänster och lösningar i flera produktsegment och ser med tillförsikt fram emot att kunna hjälpa fler samarbetspartners att ta hand om och förlänga livet på redan producerade produkter" säger Mikael Wiborgh, VD Spherio Group AB (publ).

"På Lexington arbetar vi hållbart, det är en del av vårt ansvar och vår uppgift i den värld vi är en del av idag. Vi strävar efter att minimera vårt klimatavtryck, inte bara genom visioner utan framför allt genom det vi gör varje dag. Våra hållbarhetsmål är därför integrerade i hela företagets verksamhet från vision, idé och design, via materialval, transporter, kvalitet och produktion. I vårt arbete ser vi Spherio som en naturlig samarbetspartner vars vision vi delar - genom att hjälpas åt kan vi ta hand om våra omsorgsfullt redan producerade produkter" säger Emma Björkman, Sales Director Wholesale på Lexington.

Under november månad kommer Lexington driftsättas på Spherio Solutions. Innan driftsättningen kommer Lexington att sälja utgående lager på Spherio Groups plattform Yaytrade med preliminär start för den första försäljningen i oktober. Detta kommer ge Bolaget en SaaS-intäkt för de tre första månaderna oktober, november och december plus en fast intäkt per hanterad produkt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Wiborgh, VD Spherio Group AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 462 29 57

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Spherio Group AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Spherio Group
Vi bygger och utvecklar en sfär av bolag och tekniska lösningar som bryggar gränslandet mellan tech, logistik och eCom. Spherio Group driver marknadsplatser och utvecklar ledande SaaS-lösningar som möjliggör för fashion brands och retailers att hantera egna digitala butiker för försäljning av second hand och sample sales. Koncernen strävar efter att bidra till en bättre framtid genom att möjliggöra ökad cirkulär konsumtion. Spherio Group är baserat i Sverige och bolagets aktie är sedan mars 2021 noterad på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.spheriogroup.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: [email protected]
För mer information, se www.spheriogroup.com

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Spherio Groups avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Spherio Groups framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Yaytrade är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Spherio Group anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Spherio Group garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Spherio Group eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.