Swedbank: Hög inflation försvårar företagens inköpsplaner

Lehdistötiedote

Efter rekordnivåer i början av 2022 sjönk leverantörernas leveranstider till tillverkningsindustrin i juli till den lägsta nivån sedan pandemiåret 2020. Det visar ett delindex i Swedbank/Silfs PMI. 

- Nedgången visar på en svagare efterfrågan men det kan även tyda på minskade utbudsstörningar i företagens leveranskedjor på grund av att bristen på containrar och rå-och insatsvaror inte är lika stora längre, säger Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank.

På frågan om leveransstörningarna i svensk tillverkningsindustri uppgav vart tredje företag att de har minskat de senaste månaderna medan hälften anser att de inte gjort det. Knappt 5 procent upplever inga störningar. Svaren signalerar att leveransstörningar fortfarande är utbrett i svenskt näringsliv även om en ljusning har skett den senaste tiden. Detta kan dock vara en effekt av en svagare konjunktur.

- Risken för nya leveransstörningar är samtidigt överhängande. Det pågående kriget i Ukraina, nya nedstängningar i Kina om smittspridningen ökar men även torkan i Europa kan leda till fortsatta utmaningar i de globala handelsflödena, säger Jörgen Kennemar.

Han ser även att hotet om minskade ryska gasleveranser till Europa och därmed bristande tillgång på el riskerar att ge tillfälliga produktionsstopp vilket i sin tur skulle påverka leveranskedjorna. Det är såldes för tidigt att blåsa faran över för nya störningar och mycket talar för att det kommer att dröja ett bra tag innan leveransflödena kan flyta lika smidigt som före pandemin.

Inflationen påverkar inköpsplanerna

De senaste decennierna har centralbankernas inflationsmål om två procent varit en grundbult i penningpolitiken. Både arbetsgivare och fackföreningar har anpassat sig till det vilket bland annat inneburit att förutsägbarheten kring den ekonomiska politiken och den framtida inflationsutvecklingen ökat. Detta har både företag och hushåll kunnat dra nytta av. 

Idag, när inflationen ligger långt över inflationsmålet har i stället förutsägbarheten minskat vilket tenderar att leda till minskade investeringar och lägre tillväxt men även försvårar företagens inköpsplaner. Åtta av tio tjänsteföretag upplever att den höga inflationen försvårar inköpsplanerna för det närmaste halvåret medan sex av tio företag i tillverkningsindustrin gav samma svar. 

- Utöver orosmolnen med osäkra leveranstider och hög inflation brottas många företag med utmaningar kopplade till den försvagade kronan men även hur den politiska spelplanen kommer se ut efter valet är en faktor som påverkar hur de kan agera framåt, avslutar Jörgen Kennemar.

Tips till företag:
  • Se över företagets prissättning och avtalen med kunderna. Hur mycket kan ni höja priserna utan att äventyra kundrelationer och ingångna avtal? Informera kunderna och motivera era beslut att höja priserna.
  • Se över företagets kostnader och leverantörsavtal. Det gäller företagets fasta kostnader som lokalhyra, uppvärmning, el- och lönekostnader, men också de rörliga. Vilka besparingar går att göra? 
  • Håll koll på tillgången på råvaror och material. För en kontinuerlig dialog med era leverantörer. Kan de nuvarande leverantörerna möta era behov eller behöver ni hitta fler för att minska risken för materialbrist?
  • Säkerställ ett jämnt kassaflöde. Att få in pengar kontinuerligt ökar förutsättningarna att kunna betala leverantörer och anställda.

Se mer på www.swedbank.se/foretagstips

Kontakt:

Jörgen Kennemar, senioranalytiker, tfn 070-643 83 29, [email protected]
Hannes Mård, presskommunikatör, tfn 073-057 41 95, [email protected]