Teckningsperioden i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) företrädesemission inleds idag

Lehdistötiedote
Villkor och tidplan för Företrädesemissionen i sammandrag:
  • För varje innehavd aktie på avstämningsdagen den 12 september 2022 tilldelades innehavaren en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO2.
  • Teckningskursen per unit uppgår till 7,50 SEK, motsvarande 3,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
  • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 2 562 458 units, motsvarande 5 124 916 aktier av serie B och 2 562 458 teckningsoptioner av serie TO2.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
  • Teckningsperiod: 14 september 2022 - 28 september 2022.
  • Handel med uniträtter: 14 september 2022 - 23 september 2022.
  • Beräknad dag för offentliggörande av utfall: 30 september 2022.
  • Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 i oktober 2023 tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 19,2 MSEK, givet full teckning i Företrädesemissionen, före emissionskostnader.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till informationsmemorandumet som återfinns på Bolagets hemsida: https://pharmacolog.com/.

Teckning med företrädesrätt

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 12 september 2022 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") och för Bolagets räkning förda aktieboken, direktregistrerade aktieägare, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln, som finns tillgänglig på Mangolds hemsida https://emission.mangold.se/, användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på

avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear.

Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom förvaltare sker enligt instruktioner från respektive förvaltare. För teckning genom en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt i övrigt sker genom elektronisk teckning med Bank-ID på Mangolds hemsida https://emission.mangold.se/. Alternativt genom att skicka in en anmälningssedel via e-post till Mangold.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Pharmacolog i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.